Na czym polega ubezpieczenie doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy ubezpieczenie na podstawie przepisów ustawy o doradztwie podatkowym jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego
Autor zdjęcia: cafecredit

Doradca podatkowy ubezpieczenie (więcej: https://iexpert.pl/doradca-podatkowy/) na podstawie przepisów ustawy o doradztwie podatkowym jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Dodatkowo do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego zobowiązani są doradcy podatkowi, którzy wykonują działalność:

  • we własnym imieniu i na własny rachunek lub
  • w formie spółek niemających osobowości prawnej,
  • a także podmioty, które zatrudniają radców prawnych (wpisanych na listę doradców podatkowych lub które są adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami)
  • inne sytuacje.

Wskazane w przepisach zasady podlegania zobowiązaniu do ubezpieczenia z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego są skierowane do:

  • radców prawnych
  • biegłych rewidentów czy
  • adwokatów.

Zasady te obowiązują nawet, gdy nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów. Należy pamiętać, że obowiązek powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Natomiast najmniejsza suma gwarancyjna (w stosunku do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC) wynosi 10 000 euro.

Tego typu ubezpieczenie ma takie zalety jak:

  • wzrost wiarygodności wobec klientów i partnerów,
  • zmniejszenia ryzyka w trakcie prowadzonej działalności zawodowej.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów, którzy wykonują doradztwo podatkowe za ewentualne szkody spowodowane przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. należy pamiętać, że zawód doradcy podatkowego to zawód zaufania publicznego, Z zawodem tym związany jest prestiż , ale także odpowiedzialność. Obowiązki doradcy podatkowego wynikają zarówno z przepisów prawa jak i są nakładane przez samorząd zawodowy.